BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

 • 123- Drejtor, Drejtoria e Monitorimit Financiar të Ndërmarrjeve dhe ShA-ve, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Kandidati fitues është: Eva Osmani 82 pikë

 • 122- Përgjegjës Sektori, Sektori i Planifikimit dhe Koordinimit me Donatoret, Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve të Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati fitues është: Oneda Bushi 81 pikë

 • 121- Përgjegjës Sektori, Sektori i Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati fitues është: Suada Marku 84 pikë

 • 119- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

Kandidati fitues është: Kostandin Budurushi 84 pikë

 • 117- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tiranë,Kategoria: II-a

Kandidati fitues është: Anisa Mançe Lila 90 pikë

 • 128- Përgjegjës Sektori, Sektori i Publikimeve Digjitale, Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati fitues është: Ardiana Hoxha 76 pikë

 • 125- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit të Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

Kandidati fitues është: Anjeza Çallpani 84 pikë

 

 • 135 Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse – Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.8,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Arjana Duraku

2. Artenisa Alushi

3. Besmir Lumani

4. Erjon Palla

5. Iva Bezhani

6. Marsida Liço

7. Matea Bregasi

8. Shpresa Muha

9. Ylli Beqiraj

Testimi do të zhvillohet më datë 25/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

 • 129-Përgjegjës Sektori,Sektori i Planifikimit, Statistikave dhe Monitorimit të Procedurave,Drejtoria e Prokurimeve Administrative dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithsme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është: Algerta Milo 82 pikë

 • 126-Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike,Bashkia Tiranë,Kategoria II-a

Kandidati fitues është: Ilda Qazimllari 82 pikë

 • 137- Drejtor,, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria: II-b

Kandidati fitues është: Ami Çarçani 78 pikë

 • 118- Drejtor, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria II-b

Kandidati fitues është: Entela Kruja 86 pikë