BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

  • 114- Drejtor,Drejtoria e Monitorimit të Punëve Publike,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit të Punëve Publike,Bashkia Tiranë,Kategoria II-b

Nuk ka kandidatë fitues.

  • 115- Drejtor i Pergjithshem,Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirane,Kategoria: II-a

Kandidati fitues është: – Berta Piro 88 pikë

  • 116- Përgjegjës Sektori, Sektori i Planifikimit te Burimeve Njerezore, Rekrutimit dhe Procedurave, Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Tiranë – Kategoria III-a

Kandidati fitues është: Alesia Metalla 84 pikë

 

  • 137- Drejtor,, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria: II-b

Kandidati fitues është: Ami Çarçani 78 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, njofton se procedura ngritje në detyrë për grupin e pozicioneve:

  • 137- Drejtor,, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria: II-b

Mbyllet për shkak të plotësimit me procedurën e lëvizjes paralele!