BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

  • 112- Përgjegjës Sektori, Sektori i Programeve dhe Projekteve Smart, Drejtoria e Inovacionit,Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit Inovacionit dhe të Dhënave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati fitues është: Ina Kraja 80 pikë