Bashkia Tiranë, shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Përgjegjës Sektori,Sektori i Menaxhimit të Terreneve Sportive, Drejtoria e Sportit,Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • Përgjegjës Sektori,Sektori i Programeve dhe Projekteve Smart, Drejtoria e Inovacionit,Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit Inovacionit dhe të Dhënave, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Ina Kraja

Miranda Allkja

Testimi do të zhvillohet më datë 4/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.