BASHKIA TIRANË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

104- Përgjegjës Sektori,Sektori i Gjyqesorit, Drejtoria e Ankimimeve – Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit,Bashkia Tiranë- Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Lindita Troja 84 pikë

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

103- Përgjegjës Sektori,Sektori i Asistences Ligjore e Legjislacionit, Drejtoria Juridike,Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Joana Shahini 83 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

106- Specialist,Sektori i Prokurimeve te Sherbimeve te Infrastruktures Publike, Drejtoria E Prokurimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Blerta Sofi

2. Ermana Balla

3. Fjoralba Lanaj

4. Gerond Labi

5. Klaudia Ndoci

6. Marsel Abazaj

7. Ornela Quku

8. Peme Marku

9. Xheni Cane

10. Xheni Jaku

Testimi do të zhvillohet më datë 19/01/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22/01/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

102- Specialist,Sektori I Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore , Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale,Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë,Kategoria III-b

Kandidati fitues është:

1. Suela Xhabafti 80 pikë

2. Erlona Haxhiaj 76 pikë

3. Mirjeta Hoxha 75 pikë

4. Agentina Kuqali 73 pikë

5. Erisa Boboçi 72 pikë

6. Arniel Gaçe 72 pikë

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetqeverisjen vendore, të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, Bashkia e Tiranës njofton shpalljen e listës për pjesemarrjen në testimin fizik për vende të lira në pozicionet: 2 (dy) pozicione – Zjarrfikës (niveli bazë)

 

1. Ersilio Bodilli

2. Olgido Tafaj

3. Edgard Xhuxha

4. Fabjon Deliu

5. Marko Gjona

6. Ledjon Liçaj

7. Enea Allkoçi

8. Ersivjo Gjika

9. Hamit Hakrama

 

A. Testimi fizik do të zhvillohet me datën 19.01.2024 ne oren 10:00 në ambientet e MZSH