BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

108 – Specialist, Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Pergjithshme e Medias dhe Komunikimit, Bashkia Tiranë, Kategoria: IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

106- Specialist,Sektori i Prokurimeve te Sherbimeve te Infrastruktures Publike, Drejtoria E Prokurimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Hekuran Balla

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5/01/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

105- Specialist,Sektori i Qeverisjes dhe Menaxhimit të Kërkesave,Drejtoria e Teknologjisë së informacionit dhe Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së informacionit,Inovacionit dhe të Dhënave,BashkiaTiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Flutra Zeqaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/01/2024 , ora 11:00 Bashkia Tiranë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

104- Përgjegjës Sektori,Sektori i Gjyqesorit, Drejtoria e Ankimimeve – Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

103- Përgjegjës Sektori,Sektori i Asistences Ligjore e Legjislacionit, Drejtoria Juridike,Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

103- Përgjegjës Sektori,Sektori i Asistences Ligjore e Legjislacionit, Drejtoria Juridike,Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

101- Drejtor,Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,BashkiaTiranë,Kategoria II-b

Kandidati fitues është:

· Adela Krajka 87 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së Lëvizja paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:

102- Specialist,Sektori I Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore , Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale,Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë,Kategoria III-b

Kandidati fitues është:

Nuk ka kandidatë fitues.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 

102- Specialist,Sektori i Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-b

 

1. Agentina Kuqali

2. Alfrida Shaha

3. Anila Vataj

4. Arniel Gaçe

5. Besmir Bano

6. blerta sofi

7. Erisa Boboçi

8. Erlona Haxhiaj

9. Irisa Kullai

10. Joneda Ndoni

11. Matilda Dhana

12. Mirjeta Hoxha

13. Nurela Divintari

14. Ornela Quku

15. Redinela Azizaj

16. Shkëndiana Hazizolli

17. Sidorela Xhelo

18. Sindi Beqiri

19. Suela Xhabafti

20. Xheni Cane

 

Testimi do të zhvillohet më datë 28/12/2023, ora 10:00 Bashkia Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/01/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

96- Specialist, Sektori i Përshkrimeve të Punës dhe Masave Administrative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit të Stafit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia TIranë – Kategoria III-b

Kandidati fitues është:

1. Olsa Smokthina 81 pikë 17. Gëzim Lipe 74 pikë

2. Elvis Mançja 80 pikë 18. Brikena Sinanaj 74 pikë

3. Marius Sulaj 80 pikë 19. Rezjona Baja 73 pikë

4. Manjola Metani 80 pikë 20. Albo Kasa 73 pikë

5. Sindi Hatillari 78 pikë 21. Besmira Duro 72 pikë

6. Borana Lalaj 76 pikë 22. Enkelejda Mirçe 72 pikë

7. Xhoela Balla 76 pikë 23. Enxhi Hyka 72 pikë

8. Vjollca Dedolli 76 pikë 24. Brikena Shehu 72 pikë

9. Silva Lala 76 pikë 25. Klara Jahaj 72 pikë

10. Iden Morina 75 pikë 26. Xhilda Luzi 72 pikë

11. Anxhelina Koleci 75 pikë 27. Fjoralba Muka 71 pikë

12. Loreta Haka 75 pikë 28. Genti Dollaku 71 pikë

13. Merita Tuci 74 pikë 29. Marsilda Lika 71 pikë

14. Geri Dorzi 74 pikë 30. Xhulia Sheshi 71 pikë

15. Ueida Toqi 74 pikë 31. Denisa Manja 71 pikë

16. Erinda Xhelili 74 pikë