BASHKIA TIRANE , SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

105- Specialist, Sektori i Qeverisjes dhe Menaxhimit të Kërkesave, Drejtoria e Teknologjisë së informacionit dhe Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave,BashkiaTiranë_ Kategoria: III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Flutra Zeqaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/01/2024 , ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

104- Përgjegjës Sektori, Sektori i Gjyqesorit, Drejtoria e Ankimimeve – Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

103- Përgjegjës Sektori,Sektori i Asistences Ligjore e Legjislacionit, Drejtoria Juridike,Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

99- Përgjegjës Sektori,Sektori i Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Elinda Sulejmani

Testimi do të zhvillohet më datë 26/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

100- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Pritjeve Zyrtare, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

100- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Pritjeve Zyrtare, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Alma Deja

2. Iva Bezhani

3. Marlin Lako

4. Nurela Divintari

5. Shkëndiana Hazizolli

6. Xheni Jaku

 

Testimi do të zhvillohet më datë 26/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

101- Drejtor,Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,BashkiaTiranë, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Adela Krajka

Testimi do të zhvillohet më datë 26/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

Specialist,Sektori I Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore , Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale,Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Agentina Kuqali

Alfrida Shaha

Anila Vataj

Arniel Gaçe

Besmir Bano

blerta sofi

Erisa Boboçi

Erlona Haxhiaj

Irisa Kullai

Joneda Ndoni

Matilda Dhana

Mirjeta Hoxha

Nurela Divintari

Ornela Quku

Redinela Azizaj

Shkëndiana Hazizolli

Sidorela Xhelo

Sindi Beqiri

Suela Xhabafti

Xheni Cane

 

Testimi do të zhvillohet më datë 28/12/2023, ora 10:00 Bashkia Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/01/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

95- Specialist,Sektori I Zbatimit të Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia TIranë,Kategoria III-b

Kandidati fitues është:

1. Ilda Hajdari 78 pikë

2. Xhesika Beshiri 75 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

96- Specialist, Sektori i Përshkrimeve të Punës dhe Masave Administrative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit të Stafit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia TIranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

 1. Albo Kasa 18. Era Luli                35. Merita Tuci
 2. Ana Vrapi 19. Erinda Xhelili 36. Merita Shimaj
 3. Anxhelina Koleci 20. Ervin Habazaj 37. Nurela Divintari
 4. Aulona Çollaku 21. Fjoralba Muka 38. Olsa Smokthina
 5. Besmir Bano 22. Fjordi Rroshi 39. Ornela Quku
 6. Besmira Duro 23. Genti Dollaku 40. Rezjona Baja
 7. blerta sofi 24. Geri Dorzi 41. Silva Lala
 8. Borana Lalaj 25. Gëzim Lipe 42. Silvana Gogo
 9. Brikena Shehu 26. Iden Morina 43. Sindi Hatillari
 10. Brikena Sinanaj 27. Jetmir Vani 44. Teuta Pataj
 11. Denisa Islami 28. Klara Jahaj 45. Ueida Toqi
 12. Denisa Manja 29. Loreta Haka 46. Vjollca Dedolli
 13. Egest Ruçi 30. Manjola Metani 47. Xhilda Luzi
 14. Elvis Mançja 31. Marius Sulaj 48. Xhoela Balla
 15. Endrit Faqekuqi 32. Marjus Lipo 49. Xhulia Sheshi
 16. Enkelejda Mirçe 33. Marsilda Lika 50. Xhuliana Kambo
 17. Enxhi Hyka 34. Matilda Dhana

 

Testimi me shkrim  do të zhvillohet më datë 11/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

96- Specialist, Sektori i Përshkrimeve të Punës dhe Masave Administrative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit të Stafit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia TIranë, Kategoria III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Albo Kasa 17. Klara Jahaj

2. Anxhelina Koleci 18. Loreta Haka

3. Besmira Duro 19. Manjola Metani

4. Borana Lalaj 20. Marius Sulaj

5. Brikena Sinanaj 21. Marsilda Lika

6. Brikena Shehu 22. Merita Tuci

7. Denisa Manja 23. Olsa Smokthina

8. Elvis Mançja 24. Rezjona Baja

9. Enkelejda Mirçe 25. Silva Lala

10. Enxhi Hyka 26. Sindi Hatillari

11. Erinda Xhelili 27. Ueida Toqi

12. Fjoralba Muka 28. Vjollca Dedolli

13. Genti Dollaku 29. Xhilda Luzi

14. Geri Dorzi 30. Xhoela Balla

15. Gëzim Lipe 31. Xhulia Sheshi

16. Iden Morina

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

98- Përgjegjës Sektori i Shërbimeve Publike,Sektori i Shërbimeve Publike,Lagje 12,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Dionisa Dajti 78 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

97- Specialist për Urbanistikën,Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njësia Administrative Pezë, Kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Edmond Kolgjini

2. Egi Metohu

3. Ira Balukja

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

94- Përgjegjës Sektori,Sektori i Programeve të Strehimit, Drejtoria e Strehimit Social,, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

Nuk ka kandidatë fitues

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Pranim nga Jashtë njofton se per pozicionin:

94- Përgjegjës Sektori,Sektori i Programeve të Strehimit, Drejtoria e Strehimit Social,, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Viktor Kola 79 pikë

LISTA PARAPRAKE E PJESMARRESVE NE TESTIMIN FIZIK PER POLICINE BASHKIAKE
Testimi fizik do te zhvillohet prane Universitetit te Sporteve Tirane (rruga Muhamet Gjollesha) ne daten 22.12.2023 sipas orareve te percaktuara me poshte.
Diten e testimit kandidatet duhet te paraqiten me nje dokument identifikimi, te veshur me veshje sportive dhe atlete te pershtatshme per te kryer testimin fizik.
NR Emër Mbiemër Orari
1 Benardo Gjyla 8.00
2 Alfred Ferhati 8.00
3 Imer Hasa 8.00
4 Luljan Yzeiraj 8.00
5 Ardit Qefalia 8.00
6 Rudi Hareni 8.00
7 Adrian Troksi 8.00
8 Endri Lulja 8.00
9 Flavio Liço 8.00
10 Reni Myftari 8.00
11 Arsen Memaj 8.00
12 Emiljan Disha 8.00
13 Erkid Durdaj 8.00
14 Marsel Dosti 8.00
15 Naim Elezi 8.00
16 Xhensil Mukades 8.00
17 Besmir Picari 8.00
18 Xhevdet Avdiaj 8.00
19 Aleksander Kapllani 9.00
20 Alesio Maloçali 9.00
21 Amarildo Mice 9.00
22 Anton Legisi 9.00
23 Argid Rizvani 9.00
24 David Tatani 9.00
25 Edmond Ndoj 9.00
26 Elton Hoxha 9.00
27 Endri Biçi 9.00
28 Eneid Fejzo 9.00
29 Enias Haxhia 9.00
30 Erion Azisllari 9.00
31 Ervis Brasha 9.00
32 Esmerald Rrapaj 9.00
33 Florian Kofina 9.00
34 Gentjan Mhillaj 9.00
35 Gerald Hafizllari 9.00
36 Gëzim Dragoti 9.00
37 Hasan Balla 10.00
38 Juljan Gjoni 10.00
39 Klaudio Hysenaj 10.00
40 Klendi Saliu 10.00
41 Klodian Gjici 10.00
42 Krenar Burimi 10.00
43 Lorenc Tarushi 10.00
44 Marjan Bejkollari 10.00
45 Mateus Ozaj 10.00
46 Orgest Qefalia 10.00
47 Orgito Hoxha 10.00
48 Qazim Mezin 10.00
49 Romario Xheleku 10.00
50 Xhevahir Sita 10.00
51 Arbin Kasa 10.00
52 Marjana Rama 11.00
53 Artjola Bargjani 11.00
54 Emine Cmeta 11.00
55 Florarbra Shabani 11.00
56 Ana Vrapi 11.00
57 Andja Diko 11.00
58 Anduena Mukades 11.00
59 Bleona Meçe 11.00
60 Blerina Alushaj 11.00
61 Denada Shima 11.00
62 Etleva Dobi 11.00
63 Fjoralba Mani 11.00
64 Gentjana Ahmetaj 11.00
65 Geurida Çibuku 11.00
66 Jorida Cinga 11.00
67 Jorida Hyseni 11.00
68 Kimete Buzhiqi 11.00
69 Klevisa Tafa 11.00
70 Lule Demiri 11.00
71 Meleke Metaj 11.00
72 Meri Picaku 11.00
73 Oljona Basho 11.00
74 Steljana Meçe 11.00
75 Ujeza Matoshi 11.00