BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

51-Specialist ,Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit ,Zyra e Njësise së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative Zall Bastar , Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Adela Hoxha

2. Alban Binaj

3. Alisa Luga

4. Arta Islamaj

5. Aurel Alla

6. Fabiola Murati

7. fatos baruti

8. Gerond Behari

9. Griselda Thomanaj

10. Grisilda Allamani

11. Iliana-Eni Çorri

12. Luizela Prendi

13. Matilda Dhana

14. Nertila Neza

15. Nino Enesi

16. Rigels Murataj

17. Serxho Trungshi

18. Sindi Maloku

19. Stefan Fani

20. Xhemile Gjuzi

 

Testimi do të zhvillohet më datë 27/02/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

54- Përgjegjës Sektori,Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, ,Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit , Inovacionit dhe të Dhënave , Bashkia Tiranë , Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Arvenola Shukulli

Testimi do të zhvillohet më datë 9/03/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

59- Specialist,Sektori i Qeverisjes dhe Menaxhimit të Kërkesave,Drejtoria e Teknologjisë së informacionit dhe Komunikimit,Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së informacionit,Inovacionit dhe të Dhënave-Bashkia Tiranë , Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Suela Losha

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/03/2023 , ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

58- Specialist,Sektori I AMTP-ve dhe Titujve të Ngjashëm, Drejtoria e Administrimit të NJA dhe AMTP-ve,Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronesi, Administrimit të NJA dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë , Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Gentiana Bregu

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10/03/2023 , ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

60-Specialist i Mbrojtjes së Femijeve,Zyra e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit ,Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

61- Specialist,Sektori për Hartimin e Pagave dhe Strukturave Organizative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit te Stafit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Klementina Nuka

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

56- Specialist Jurist,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Bërzhitë,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

62- Specialist Z A M T,Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës ,Njësia Administrative Ndroq, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Lëvizja paralele njofton se per pozicionin:

55- Përgjegjës Sektori, Sektori i Investimeve në Objektet Publike e Civile, Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike,Drejtoria e Përgjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Vasja Dishnica 80 pikë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

57- Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetese,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.10, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

48- Specialist Biblioteke,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative,Njësia Bashkiake Nr.9,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ada Elezi

2. Alesia Teqja

3. Armando Vaka

4. Asllan Ypi

5. Eni Rushitaj

6. Enkela Bazaj

7. Ersilda Neziri

8. Juxhin Koromani

9. Mario Daku

10. Mirsila Hoxha

11. Rexhina Muzhika

12. Rozana Cenaliu

13. Sidorela Kola

14. Sonia Toska

15. Sonja Petrela

16. Valmira Hoxha