BASHKIA TIRANË- SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 483- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Sektori i Sherbimit Social, Njesia Adminisistrative Peze, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Fatjona Gjuzi
3. Kejda Tarja
5. Klodiana Brati
7. Mishel Ninga