BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

441-Përgjegjës Sektori – Sektori i Trashëgimisë Kulturore, Drejtoria e Kulturës dhe Trashëgimisë Kulturore, Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria III-a

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së levizjes paralele njofton se:

Njofton përfundimin e procedurës pa fitues!