BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 490- Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.4, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Dorian Mjekaj
2. Elona Zyka
3. Entela Shehaj
4. Evjeni Duro
5. Iva Bega
6. Klerida Alldervishi
7. Lorela Avda
8. Marsid Miolli
9. Orlando Bakalli
10. Romario Zoga
11. Sabina Kapaj
12. Shajnela Allka
13. Uendi Coadari

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane