Bashkia Tiranë SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 1. 588- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sportit ne Komunitet, Drejtoria e Sporteve, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. 589-Specialist per Urbanistiken- Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Dajt , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
 • Benard Saraçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/10/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. 590- Specialist – Sektori i Prokurimeve Administrative, Drejtoria e Prokurimeve, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 • Ani Grizhja

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/10/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se kandidati fitues per pozicionin

577- Përgjegjës Sektori – Sektori i Objekteve në Bashkëpronësi, Drejtoria e Objekteve në Bashkëpronësi, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te NjA-ve dhe Emergjencave Civile,, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a është:

 1. Erfan Shkëmbi 80 pikë
 2. Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së ngritjes në detyrë njofton se per pozicionin

 3. 574-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Bashkiake Njësia Administrative nr.10, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a:

  Njofton përfundimin e procedurës pa fitues!

 4. Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është per pozicionin
 5. 575-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Shëngjergj, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a:
  1. Ina Dorda 76 pikëNë zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

   për pozicionin:

   • 584-Specialist – Sektori i Zhvillimit te Mjeteve Programuese, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

   – Klejdi Domi

   Bashkia Tiranë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, njofton se procedura e pranimit ne sherbimin civil për grupin e pozicioneve

   584- Lloji i diplomës “Informatike “. Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

   Mbyllet për shkak të plotësimit me procedurën e lëvizjes paralele!