Bashkia Tirane Shpallje Fituesi

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. 591- Specialist – Sektori i Rindertimit te Puneve Publike, Drejtoria e Investimeve te Puneve Publike, Drejtoria Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
  • Ornela Roshi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 08/10/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane