BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

  • Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit nga jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 472- Pergjegjes Sektori – Sektori i Asisitences Ligjore dhe Legjislacionit, Drejtoria juridike, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tirane, – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Ermand Shima
2. Jonida Rudaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28/10/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane

  • Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
  1. 472- Pergjegjes Sektori – Sektori i Asisitences Ligjore dhe Legjislacionit, Drejtoria juridike, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tirane, – Kategoria: III-b

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

  • Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 473- Pergjegjes Sektori – Sektori i Keshillimit te Karrieres, Drejtoria e Nxitjes se Punesimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Erald Delilaj
2. Ermelinda Shkurti
3. Geralda Mata
4. Joniada Hito
5. Ritvan Zika
6. Skeldiona Çeli

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/10/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

  • Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 474-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  • Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit nga jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 474-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Edmond Velija
2. Malvina Dishi
3. Suela Haxhija

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28/10/2019 ora 15.00 Bashkia Tirane