BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon:

 • 1. 576-Specialist – Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

• Benard Saraçi
• Ornela Roshi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/09/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 • 1. 578-Specialist – Sektori i Koordinimit të Investimeve të Huaja, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve te Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 •  Elton Bodini
 • Ornela Roshi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/09/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

 • 1. 580-Specialist – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Administrative Berzhite, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 • Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

 • 1. 574-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Bashkiake Njësia Administrative nr.10, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 • Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

 • 1. 575-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Administrative Shëngjergj, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 • Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

 • 1. 579-Përgjegjës Sektori -Sektori i Statistikave, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 • Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit