BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  • 492- Specialist -Sektori i Konsolidimit Finanaciar, Drejtoria e Monitorimit Financiar te Ndermarrjeve dhe SHA-ve, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  • 495-Përgjegjës Sektori – Sektori i Trajnimit dhe Zhvillimit, Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore dhe Trajnim Zhvillimit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik dhe Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a                                                                                                                                                                                                                 Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

  • 440-Përgjegjës Sektori – Sektori i Projekteve Kulturore, Drejtoria e Kultures dhe Trashegimise Kulturore, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Teuta Cami

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane