BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 490- Specialist – Specialist për Urbanistikën, Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Bashkiake Njësia Administrative Nr.4, Bashkia Tiranë – Kategoria IV-a,

Nuk ka kandidatë fitues

  • 480-Specialist – Sektori i Zbatimit te Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Dejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Ana Reci

2. Anisa Myrtaj

3. Kledja Veizaj

4. Sara Gashi

5. Sara Zaimi

 

  • 481- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrolli te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë: 1. Albian Marku 2. Julian Dajti 3. Tea Habazaj