BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 476- Specialist – Specialist per Mbrojtjen e Femijeve, Sektori i sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Njësia Bashkiake nr.3, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Alisa Fieri
2. Celjeta Shehu
3. Denisa Babasuli
4. Erilda Troksi
5. Marie Pesha
6. Urjada Bele

  • 484-Specialist – Sektori i Regjistrimit dhe Inventarizimit, Drejtoria e Pasurive te Paluajtshme, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

– Majlinda Metani

  • 487-Specialist – Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Albana Duro

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 03/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/12/2019 ora 14.00 bashkia Tirane

  • 489- Specialist -Sektori i Keshillimit te Karrieres,Drejtoria e Nxitjes se Punësimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
  • Vjollca Dega

 

  • 490- Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.4, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
  • Benard Saraçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tiranë

 

  • 486- Përgjegjës Zyre – Zyra e Urbanistikes dhe Infrastruktures, Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Florjan Pervathi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/11/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane