BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 531-Pergjegjes Sektori – Sektori i Pergatitjes se Aplikimeve per Leje per Rindertim

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 531-479 verifikim final LP (3)