BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 480 – Specialist – Sektori i Zbatimit të Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Dejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – kategoria III-b, – Nuk ka kandidatë fitues.
  • 481- Specialist – Sektori i Shqyrtimit të Aplikimeve, Drejtoria e Kontrolli të Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria III-b –  Nuk ka kandidatë fitues.

  • 487-Specialist – Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, – Kategoria: III-b – Nuk ka kandidatë fitues.