BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

1. 483- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Sektori i Sherbimit Social, Njesia Adminisistrative Peze, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  1. 484-Specialist – Sektori i Regjistrimit dhe Inventarizimit, Drejtoria e Pasurive te Paluajtshme, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
  • Enkeleda Ademi
  • Majlinda Metani

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11/11/2019 Bashkia Tirana ora 13.00

 

  1. 470- Specialist – Sektori i Hartimit dhe Monitorimit te Kontratave e Marreveshjeve, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tirane, – Kategoria: III-b

Procedura përfundon pa fitues!