BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se për pozicionin :

  • 516-Përgjegjës Sektori – Sektori i Ujësjellës Kanalizimit, Drejtoria e Rrjeteve, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati fitues është:

  1. Alma Ristani 79 pikë