BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
1. 481- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrolli te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Albian Marku
2. Florian Meta
3. Jona Kapllani
4. Julian Dajti
5. Odeta Agasi
6. Ornela Rexha
7. Rigena Marashi
8. Tea Habazaj
9. Xhiljola Halilaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/11/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

  • 471-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimit Social, Lagja 14, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se kandidati fitues është:

  1. Besnik Cina 74 pikë

 

  • 474-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a
  1. Edmond Velija 72 pikë

 

  • 469-Specialist jurist – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ferit Shehi  79 pikë
2. Rozeta Koxhaj  74 pikë
3. Grisilda Agolli  72 pikë