BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 504-Specialist për Urbanistikën -Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njesia Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Dude Hoxha
2. Eduard Hoxha
3. Inelda Gjoka
4. Romario Zoga
5. Valdete Bardhoshi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/02/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

1. 503-Specialist Finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Bashkiake Njesia Administrative nr.9, Bashkia Tirane, – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Anxhela Nazëraj
2. Anxhela Petriti
3. Berilda Hoxha
4. Fellenxa Uku
5. Hajdër Koxha
6. Ina Çuedari
7. Klodiana Deda
8. Matilda Progja
9. Rozeta Buna
10. Zeqir Vodha

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 03/02/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane