BASHKIA TIRANË – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

489- Specialist -Sektori i Keshillimit te Karrieres,Drejtoria e Nxitjes se Punësimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

  • Vjollca Dega

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 04/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tiranë

 

  1. 490- Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.4, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
  • Benard Saraçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tiranë

  1. 492- Specialist -Sektori i Konsolidimit Finanaciar, Drejtoria e Monitorimit Financiar te Ndermarrjeve dhe SHA-ve, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit