BASHKIA TIRANË – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së levizjes paralele njofton se kandidati fitues është:

  • 488-Përgjegjës në Sektorin e Koordimit të Marrëdhënieve me Njësitë Administrative, Drejtoria e Objekteve ne Bashkëpronësi dhe Administrimit të NJA-ve, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile, kategoria e pagës III-a

1. Irfan Dashi80 pikë

  • 485- Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Publike, Lagje 12, Bashkia Tiranë – kategoria III-a,

2. Liman Keta75 pikë

  1. 476- Specialist – Specialist per Mbrojtjen e Femijeve, Sektori i sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Njësia Bashkiake nr.3, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Denisa Babasuli79 pikë
2. Celjeta Shehu75 pikë
3. Alisa Fieri73 pikë
4. Marie Pesha73 pikë
5. Urjada Bele72 pikë
6. Erilda Troksi72 pikë