BASHKIA TIRANË – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. 491-Specialist – Sektori i Gjyqësorit, Drejtoria e Ankimimeve, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
  • Florjon Xhani
  • Zhuljeta Deda
  • Arjan Neli

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 03/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane