Bashkia Tiranë Rezultatet paraprake

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

1. 576-Specialist – Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Elio Hoxhaj
2. Olta Dervishi
3. Ylian Coadari

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 578-Specialist – Sektori i Koordinimit të Investimeve të Huaja, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve te Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Eda Gega
2. Jola Gace
3. Kevin Kamberi
4. Klaudia Cenomeri
5. Kristi Roshanji
6. Lozjan Kapllani
7. Malvina Stafa
8. Megi Hasamataj
9. Migena Nikolli
10. Nensi Bardha
11. Sonila Celaj

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:

  • 590- Specialist – Sektori i Prokurimeve Administrative, Drejtoria e Prokurimeve, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

– Ani Grizhja

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se kandidati fitues

Per pozicionin 579-Përgjegjës Sektori -Sektori i Statistikave, Drejtoria e të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme e Teknlogjise së Informacionit Inovacionit dhe të Dhënave, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a është:

  1. Anisa Vucaj 77 pikë