Bashkia Tiranë, Rezultatet paraprake

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

111- Specialist Jurist,Sektori i Shërbimeve Mbështetese, Njësia Administrative , Njësia Bashkiake 5,Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Guina Myrta

2. Ivana Horanlliu

3. Mateo Hoxha

4. Nertila Nuraj