Bashkia Tiranë Rezultatet e verifikimit paraprak

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 597-Specialist – Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Drejtoria e Investimeve te Puneve Publike, Sektori i Rindertimit te Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Arkida Faqolli
2. Rei Musta

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20/11/2020 ora 12.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/11/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. 599 Specialist – Drejtoria Ligjore e Rindertimit, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adi Muja
2. Albi Alimani
3. Alketa Vushaj
4. Danjela Derja
5. Esiona Zeneli
6. Hidri Cerriku
7. Orlanda Murati

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20/11/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/11/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 600 Specialist – Zyra e Informimit Qytetar, Njesia Administrative Shengjergj, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Alba Mahmuti         21. Frida Avdo
2. Albion Shkurti         22. Iljaz Qordja
3. Alketa Vushaj          23. Ina Xhakolli
4. Alma Dhamo           24. Irini Shehollari
5. Armando Laska       25. Kesiana Zeneli
6. Armena Beqiri         26. Klisena Kushta
7. Artenisa Allka         27. Kurt Daci
8. Bledar Lama           28. Liljana Velkaj
9. Bleona Hoxha         29. Lirdi Hasanago
10. Bora Beltoja          30. Livia Ibrahimi
11. Deana Macovila    31. Livja Kycyku
12. Elda Kamolli         32. Marikela Likaj
13. Eldi Ramadan       33. Marsa Gjumi
14. Eneda Capani        34. Mimoza Prengzaj
15. Enkeled Dani        35. Mirsila Hoxha
16. Esmeralda Cela     36. Natali Shkembi
17. Esteri Beqirj          37. Orjada Dema
18. Evarista Sina         38. Serida Cara
19. Fabjola Xhepa       39. Stiliana Qemalli
20. Franceska Abazi    40. Xhensila Kurti

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20/11/2020 ora 10.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/11/2020 ora 12.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 598 Drejtor – Drejtoria e Emergjencave Civile, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te NjA ve dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aurel Borici

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16/11/2020 ora 12.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16/11/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se per pozicionin kandidati fitues është

588- Përgjegjës Sektori – Sektori i Sportit në Komunitet, Drejtoria e Sporteve, Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

1. Bedri Omuri 80 pikë