BASHKIA TIRANE Rezultatet e verifikimit paraprak

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

1. 581-Specialist – Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. 584-Specialist – Sektori i Zhvillimit te Mjeteve Programuese, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
  • Klejdi Domi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28/09/2020 ora 12.00, Bashkia Tiranë

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

1. 585- Specialist – Sektori i Koordinimit,Koncesioneve dhe Marredhenieve Ligjore, Drejtoria e Menaxhimit te Investimeve te Huaja, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. 576-Specialist – Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Eda Gega
2. Elio Hoxhaj
3. Elona Zyka
4. Inelda Gjoka
5. Marsid Miolli
6. Olsi Suloavdulaj
7. Olta Dervishi
8. Samiramida Bashaj
9. Silva Ndoca (tafaj)
10. Sokol Mitre
11. Ylian Coadari

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23/09/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28/09/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë