BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te Nenit 26 te Ligjit 152/2013 “Per Nepuuesin Civil” i ndryshuar, si dhe te Kreut III te
Vendimit Nr. 242, date. 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Tirane, ne perfundim te
procedures se ngritjes ne detyre njofton se per pozicionin:

  • 151- Pergjegjes Sektori, Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Pergjithshme e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve
    Mbeshtetese, Bashkia Tirane, Kategoria: III-a
  • Nuk ka kandidate fitues.