BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si dhe te Kreul IV, te
Vendimit nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Tirane, ne perfundim te
procesit e ankimimit, njofton se per pozicionin:

  • 150- Specialist i Njesise se Vleresimit te Nevojave dhe Referimit, Zyra e Njesise se Vleresimit te
    Nevojave dhe Referimit, Njesia Administrative Zall Bastar, Bashkia Tirane, Kategoria: IV-a

Kandidati fitues eshte:
1. Anjeza Balliu 79 pike
2. Lusiana Plaku 78 pike
3. Antonela Spahiu 77 pike
4. Xhesika Gjona 76 pike
5. Matilda Allkoçi 76 pike
6. Brixhilda Goraj 74 pike
7. Flutura Balla 73 pike