BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.139/2015. “Per veteqeverisjen vendore” Ligjit nr. 7961. date 12.07.1995
Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (i ndryshuar), Urdherit nr. 45425 date 29.12.2023 per
miratimin e struktures dhe organikes te Aparatit te Bashkise se Tirane” ju bejme me dije se per
pozicionin:

  • Punonjes Sherbimi, Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente, Drejtoria e
    Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Pergjithshme e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve
    Mbeshtetese Bashkia Tirane.

Kandidati i kualifikuar eshte: 1- Julian Isaku

 

  • Shofer, Sektori i Logjistikes, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e
    Pergjithshme e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese, Bashkia Tirane.
  • Kandidati i kualifikuar eshte: 1- Gentian Basha