BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/20.13 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si dhe te pikes 13, te
Kreut II, te Vendimit nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Tirane, ne
perfundim te procedures se ankimimit te kandidateve, per permbushjen e kushteve te Ngritjes ne
detyre dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se per
pozicionin:

  • 153- Drejtor, Drejtoria e Makroplanifikimit Vendor, Dreitoria e Pergjithshme e Planifikimit
    dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tirane, Kategoria: II-b

Kandidati i kualifikuar eshte: 1. Renilda Hyseni

A.Testimi me shkrim do tc zhvillohet me date 3/06/2024, ora 11 :00 Bashkia Tirane.
B. Intervista e strukturuar me goje dote zhvillohet me date 3/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tirane.