BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Tirane. ne zbatim te nenit 22 te ligj it 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si dhe te
pikes 4, te Kreut IV, te Vendimit nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, pas
perfundimit te te procedures se ankimit per listen e verifikimit paraprak te kandidateve, per
permbushjen e kerkesave te pergjithshme dhe te vecanta te percaktuara ne shpalljen per konkurrim,
njofton se per grupin e pozioneve:

  • 152- Specialist, Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS,
    Drejtoria e Pergjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit, Bashkia Tirane,
    Kategoria III-b

Kandidatet e kualifikuar jane:

1. Besmir Kanushi
2. Gerald Muraku
3. Ina Zeqollari
4. Mirela Sino

A. Testimi me shkrim dote zhvillohet me date 3/06/2024, ora 11 :00 Bashkia Tirane.
8. Intervista e strukturuar me goje dote zhvillohet me date 6/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tirane.