BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 159-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Shëndetësore në Komunitet, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe Shërbimet e Integruara, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 151-Përgjegjes Sektori, Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tirane, Kategoria III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Brikena Bylyku

2. Erjola Lame

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 31/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 158-Pergjegjes Sektori, Sektori i Standartizimit të Hartimit të Procedurave për Kontrollin e Territorit, Drejtoria e Monitorimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Alda Zholi

A.Testimi do të zhvillohet më datë 10/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B.Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë