BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 154- Drejtor, Drejtoria e Lejeve për Zhvillimin e Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tirane, Kategoria: II-b

Kandidati i kualifikuar është:

1. Dition Shkurtaj

A. Testimi do të zhvillohet më datë 6/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 156- Përgjegjës Sektori, Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Klodiana Kule

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 7/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 150.-Specialist i Njesise së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Zyra e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit , Njësia Administrative Zall Bastar,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Afrim Naksi

2. Anduela Sinani

3. Anjeza Balliu

4. Antonela Spahiu

5. Armand Qoqja

6. Brixhilda Goraj

7. Flutura Balla

8. Lusiana Plaku

9. Marsel Abazaj

10. Marsida Liço

11. Matea Bregasi

12. Matilda Allkoçi

13. Matilda Dhana

14. Xhesika Gjona

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 30/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 155- Drejtor,Drejtoria e Studimit dhe Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria: II-b

Kandidati i kualifikuar është:

1. Eva Hoxha

A.Testimi do të zhvillohet më datë 7/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B.Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 157- Specialist për Urbanistikën, Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr. 5 Bashkia Tiranë, Kategoria: IV-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Anisa Osmani

2. Bledar Mihaj

3. Enri Baka

4. Enxhi Jahelezi

5. Fjordi Rroshi

6. Ilir Gjorga

7. Ketjona Dragoti

8. Livjan Myrto

9. Lorena Hoxha

A.Testimi do të zhvillohet më datë 10/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.