BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 149- Specialist Finance, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Pezë, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Afrim Naksi

2. Alma Tabaku

3. Ardjana Çullhaj

4. Arnolsi Daci

5. Artan Ramaj

6. Ederiana Avdulaj

7. Fjoralba Musaj

8. Lorela Hoxha

A. Testimi do të zhvillohet më datë 23/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.