BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si dhe te pikes 13, te
Kreut II, te Vendimit nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Tirane, ne
perfundim te procedures se ankimimit te kandidateve, per permbushjen e kushteve te Ngritje ne
detyre dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se per
poziciomn:

Kandidatet e kualifikuar jane:

1. Erisa Mushgjata
2. Miranda Allkja

A. Testimi me shkrim do te zhvillohet me date 13/05/2024, ora 11 :00 Bashkia Tirane.
B. Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet me date 13/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tirane.

 

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.130/2015, “Per veteqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, date 12.07.1995
“Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (i ndryshuar), Urdherit nr. 45425, date 29.12.2023 per
miratimin e struktures dhe organikes te Aparatit te Bashkise se Tirane” ju bejme me dije se per
pozicionin:

1- Shofer, Sektori i Logjistikes, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e
Pergjithshme e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese, Bashkia Tirane

Kandidati fitues eshte: 1- Genard Hasmuça