BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

  • 149- Specialist Finance, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Pezë, Kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 153- Drejtor, Drejtoria e Makroplanifikimit Vendor, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tirane, Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 151- Përgjegjes Sektori, Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Tirane, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

  •  Specialist ,Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Pergjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit,Bashkia Tirane, Kategoria III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Pranim nga Jashtë njofton se per pozicionin:

  • 144- Drejtor, Drejtoria e Emergjencave Civile, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te Nja-ve dhe Emergjencave Civile, Kategoria: II-b

Kandidati fitues është: Elona Gogo 77 pikë

  • 140-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Shëndetësore në Komunitet, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe Shërbimet e Integruara, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidati fitues është: Alda Kapllanaj 82 pikë