BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 145- Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.4, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Mario Daku

A.Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 3/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B.Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

 

  • 141- Specialist,Sektori i Zbatimit dhe i Monitorimit te Politikave dhe Konceptimit te Akteve,Drejtoria e Zhvillimit te Qendrueshem, Emergjencave Natyrore Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem, Kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Afrim Mera

2. Alketa Pashaj

3. Alvisa Toska

4. Arjan Gusho

5. Artjon Axhami

6. Elona Shatri

7. Elvis Lelaj

8. Endri Ndoci

9. Ergi Petanaj

10. Erind Vuka

11. Etleva Starova

12. Fiorda Skifteri

13. Gisela Cela

14. Gisela Luzi

15. Hasan Golli

16. Irida Mançellari

17. Joana Abazi

18. Marsida Bregu

19. Redona Bregu

20. Rei Kalesha

21. Sara Qesari