BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN . 520-Specialist -Sektori i Integrimit Europian, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve te Huaja

PER ME TEPER KLIKO BASHKENGJITUR 520-468 Verifikim final (1)