BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.139/2015, “Per veteqeverisjen vendore”. Ligjit nr.7961, date 12.07.1995
“Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (i ndryshuar), Urdherit nr. 45425 date 29.12.2023 per
miratimin e struktures dhe organikes se Aparatit te Bashkise se Tirane” ju bejme me dije se per
pozicionin:

1- Magazinier, Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Shengjergj

Kandidati i kualifikuar eshte: – Aurela Balla