BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne mbeshtetje te ligjit nr.139/2015, “Per veteqeverisjen vendore”, te ligjit nr.89/2022, date
15.5.1997 “Per Policine Bashkiake” VKM-se nr.452 date 26.07.2023 “Per miratimin e rregullores
kuader te Policise Bashkiake”, pas verifikimin paraprak te kandidateve qe permbushin kriteret e
percaktuara ne nenin 12 te ligjit, te percaktuara edhe ne shpalljen per konkurrim, Bashkia e Tiranes
njofton shpalljen e listes paraprake te pjesmarresve ne konkursin per vende te lira ne pozicionet:

  • Inspektor ne Policine e Bashkise se Tiranes

Testimi me shkrim per police do te zhvillohet ne daten 02.05.2024, ora 10.00 ne ambjentet e
Bashkise Tirane.

LISTA PARAPRAKE E PJESEMARRESVE NE TESTIMIN
PER INSPEKTOR NE POLICINE BASHKIAKE

1 Albana Qurdukaj
2 Anaida Hysa
3 Arnando Malka
4 Gazmend Kadriaj
5 Irald Dervishaj
6 Klaudja Çollaku
7 Sokol Josifi
8 Thanas Zereci