BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 147- Përgjegjëa Sektori,Sektori i Prokurimit të Objekteve Publike,Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

  • 146- Përgjegjës Sektori, Sektori i Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 141- Specialist, Sektori i Zbatimit dhe i Monitorimit te Politikave dhe Konceptimit te Akteve, Drejtoria e Zhvillimit te Qendrueshem, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem, Kategoria: IV-a

Kandidati e kualifikuar janë:

1. Afrim Naksi            19. Erind Vuka         37. Rei Kalesha

2. Afrim Mera            20. Ermana Balla    38. Rozana Cenaliu

3. Alida Kalemaj       21. ernilda kalemi     39. Sara Qesari

4. Alketa Meci           22. Etleva Starova    40. Silva Ndoca

5. Alketa Pashaj       23. fatjon vrioni           41. Vilma Zaçe

6. Alvisa Toska         24. Fatlino Suli

7. Anisa Boka           25. Fiorda Skifteri

8. Anxhela Tafa        26. Gisela Luzi

9. Arjan Gusho         27. Gisela Cela

10. Arnolsi Daci        28. Hasan Golli

11. Artjon Axhami     29. Irida Mançellari

12. Danjela Derja       30. Joana Abazi

13. Dea Ballkameni   31. Joneda Ndoni

14. Elona Shatri         32. Ledina Gapi

15. Elvis Lelaj            33. Marsida Bregu

16. Endri Ndoci          34. Marsida Liço

17. Enxhi Hoxha        35. Melina Qirjaj

18. Ergi Petanaj         36. Redona Bregu

Testimi do të zhvillohet më datë 22/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Lëvizja paralele njofton se per pozicionin:

  • 139- Përgjegjës Sektori, Sektori i Arkivës Digjitale,Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokollit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë fitues.