BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 148- Përgjegjës Sektori,Sektori i Zhvillimit,Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Përgjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 139- Përgjegjës Sektori, Sektori i Arkivës Digjitale,Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokollit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tiranë,  Kategoria III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Alida Kalemaj

2. Ernilda Kalemi

3. Fatlino Suli

4. Manjola Bunguri

5. Marsida Liço

6. Matea Bregasi

7. Mynyre Bali

Testimi do të zhvillohet më datë 19/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19/04/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë.

  • 140- Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Shëndetësore në Komunitet, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe Shërbimet e Integruara,Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Alda Kapllanaj

2. Shaqe Fejzo

Testimi do të zhvillohet më datë 19/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.