BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

  • 136- Përgjegjës Sektori,Sektori i Partneriteteve Strategjike, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është: Sara Çela 75 pikë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 142-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Zbatimit të Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidatet e kualifikuar janë:

1. Marjola Hamzallari

2. Marsida Shahini

Testimi do të zhvillohet më datë 26/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 143-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Edlira Gjuzi

Testimi do të zhvillohet më datë 29/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 144-Drejtor, Drejtoria e Emergjencave Civile,Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te Nja-ve dhe Emergjencave Civile, Kategoria II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

  • 145-Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse ,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.4, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.