BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

138- Përgjegjës Sektori, Sektori i Zhvillimit Strategjik të Blegtorisë, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati i kualifikuar është: Sherina Hita

Testimi do të zhvillohet më datë 15/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.