BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 142-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Zbatimit të Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 138-Përgjegjës Sektori,Sektori i Zhvillimit Strategjik të Blegtorisë, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati  i kualifikuar është: Sherina Hita

Testimi do të zhvillohet më datë 15/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.